Doradztwo


Sporządzenie Oceny Skutków Regulacji jest niezbędnym składnikiem procedury legislacyjnej. OSR przygotowuje autor projektu regulacji w celu ułatwienia decydentom przyjęcia właściwych rozwiązań, ukazując w niej zakres potencjalnego oddziaływania regulacji oraz bilans kosztów i korzyści. Aby OSR stanowiła rzetelną podstawę racjonalności przyszłej regulacji, ważna jest maksymalizacja bezstronności przedstawianych danych oraz ich właściwa interpretacja. Jest to trudne zadanie, wymagające znajomości techniki przygotowywania i prezentacji OSR. Eksperci UNILOB, po przejściu serii szkoleń prowadzonych przez specjalistów z Wielkiej Brytanii, już od 1999 roku współpracują z agendami rządowymi w tym obszarze. UNILOB podejmuje się także zadań przygotowania OSR na zlecenie innych, pozarządowych podmiotów zamierzających brać aktywny udział w procesie legislacyjnym.