Kodeks Etyki Zawodowej Stowarzyszenia Profesjonalnych Lobbystów w Polsce

W trosce o rzetelną i etyczną realizację praw obywatelskich wynikających z zapisów Konstytucji RP, a w szczególności z artykułów 61 i 63 traktujących o powszechnym prawie obywateli do składania petycji oraz o prawie do dostępu do informacji o pracach organów, instytucji i przedstawicieli władz publicznych RP, członkowie Stowarzyszenia Profesjonalnych Lobbystów w Polsce przyjmują poniższy Kodeks Etyki Zawodowej i zobowiazują się stosować do jego postanowień.

Wybierani i mianowani przedstawiciele władz publicznych stają w obliczu konieczności podejmowania decyzji, które mają istotny wpływ na obywateli, zarówno w znaczeniu indywidualnym i prywatnym, jak i zawodowym. W związku z tym potrzebują prawdziwej, rzetelnej i wiarygodnej informacji o tym, jak podjęta decyzja może wpłynąć na zainteresowane strony. Wiedza ta pozwala zrównoważyć racje wszystkich stron i podjąć słuszne decyzje.

Niniejszy Kodeks Etyki Zawodowej dotyczy profesjonalnych lobbystów mających na co dzień do czynienia z instytucjami i organami władzy publicznej w RP - zarówno na szczeblu władz centralnych, jak i regionalnych, lokalnych i samorządowych.

Pod pojęciem lobbysty rozumie się wszelkie osoby występujące w imieniu organizacji lub reprezentujące ich interesy w odniesieniu do polityki, programów lub propozycji ustawodawczych dyskutowanych, uchwalanych przez szeroko rozumiane instytucje i organy władzy publicznej w RP lub w nich wdrażanych. Organizacje te obejmują grupy interesu, organizacje rządowe i pozarządowe, stowarzyszenia oraz związki branżowe i zawodowe, organizacje przedsiębiorców i zrzeszenia przemyslu, korporacje oraz firmy doradcze i konsultingowe.

Obowiązkiem profesjonalnych lobbystów jest monitorowanie prac instytucji i organów władzy publicznej w RP i pomoc klientom w skutecznym prezentowaniu stanowisk, interesów bądz propozycji właściwym przedstawicielom tych organów i instytucji. Oznacza to po pierwsze przekazywanie klientom rzetelnych informacji i analizę propozycji stanowiska zajmowanego przez Klienta, a także otoczenia politycznego, w którym ma być ono zaprezentowane. Po drugie zaś wiąże się to z wspieraniem klientów w przygotowywaniu i obronie stanowisk oraz w efektywnym przekazywaniu ich właściwym przedstawicielom władz publicznych. Dotyczy to zarówno klientów komercyjnych, jak i tych, dla których profesjonalny lobbysta podejmuje działania bezpłatnie.

Profesjonalni lobbysci tworzą pomost pomiędzy swymi klientami a organami i agendami Rządu RP oraz instytucjami władzy publicznej w Polsce. Podstawą ich działalności jest zaufanie - zarówno klientów, jak i przedstawicieli instytucji i władz publicznych, z którymi mają do czynienia. Dlatego też muszą realizować swe działania według najwyższych standardów moralnych i etycznych oraz z poszanowaniem zasad stosowanych w profesjonalnych firmach lobbingowych, w firmach będących Klientami oraz w instytucjach publicznych.

W uznaniu powyższych racji, sygnatariusze niniejszego kodeksu zobowiazują się przestrzegać jego postanowień, działając zawsze w sposób godny, odpowiedzialny i rzetelny.

W relacjach z instytucjami i organami władzy publicznej sygnatariusze niniejszego kodeksu, Członkowie Stowarzyszenia Lobbystów w Polsce, zobowiazują się:

 • We wszystkich podejmowanych działaniach bezwzględnie przestrzegać przepisów prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej i ogólnie przyjętych norm etycznych.
 • We wszystkich kontaktach - zarówno z klientami, jak i przedstawicielami organów i instytucji władz publicznych - każdorazowo się przedstawiać, podając nazwisko i nazwę organizacji, którą reprezentują.
 • Informować, w czyim imieniu występują, z zachowaniem zobowiązań wynikających z tajemnicy handlowej.
 • Nie rozpowszechniać - ani świadomie ani wskutek zaniedbania fałszywych lub mylących informacji oraz dokładać należytej staranności, by zapobiec powstawaniu takich informacji w sposób niekontrolowany.
 • Nie udzielać nawet w sposób niezamierzony nieprawdziwych informacji co do swojego statusu w relacjach z przedstawicielami instytucji i organów władzy publicznej, ani też wytwarzać fałszywego wrażenia co do natury tych relacji.
 • Nie używać niezgodnych z prawem i nieuczciwych metod w celu pozyskania jakichkolwiek informacji od przedstawicieli instytucji i organów władzy publicznej.
 • Bezwzględnie przestrzegać poufności pozyskiwanych informacji.
 • Nie odsprzedawać dla zysku osobom trzecim kopii dokumentów uzyskanych od przedstawicieli instytucji i organów władzy publicznej.
 • Traktować wszystkich w tym zwłaszcza przedstawicieli organów i instytucji władz publicznych, Klientów oraz sprzymierzeńców i adwersarzy w prowadzonych sprawach z należytym szacunkiem i uprzejmością.
 • Przestrzegać zasad lojalności w stosunku do interesów Klienta badź zleceniodawcy.
 • Unikać w swojej działalności zawodowego konfliktu interesów wynikającego
  z reprezentowania sprzecznych interesów Klientów, jak też łączenia działalności zawodowej z pełnieniem funkcji w organach i instytucjach władzy publicznej.
 • Nie wywierać niewłaściwymi, niezgodnymi z prawem i normami społecznymi, metodami wpływu na jakichkolwiek urzędników służby publicznej.
 • Ani wprost, ani pośrednio nie oferować i nie przekazywać jakichkolwiek korzyści materialnych jakimkolwiek przedstawicielom instytucji czy organów władzy publicznej, jak też jakiemukolwiek członkowi Parlamentu RP, personelowi ich biur lub rodzinom wszystkich wymienionych.
 • Informować swoich Klientów, jeśli ich cele mogą być niezgodne z prawem lub sprzeczne z ogólnie przyjętymi zasadami etyki i praktyki zawodowej, jak również odmawiać przyjmowania takich zleceń.

W przypadku złamania któregokolwiek z postanowień Kodeksu sygnatariusze zobowiązują się do dobrowolnej rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu.