Regulamin Stowarzyszenia Profesjonalnych Lobbystów w Polsce

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie pod nazwą Stowarzyszenie Profesjonalnych Lobbystów w Polsce, w skrócie SPLP, zwane dalej "Stowarzyszeniem" działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. "Prawo o stowarzyszeniach" (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r., nr 79, poz. 855) oraz niniejszego Regulaminu.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 3

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4

 1. Stowarzyszenie używa nazwy w języku polskim Stowarzyszenie Profesjonalnych Lobbystów w Polsce oraz skrótu w języku polskim SPLP.
 2. Stowarzyszenie używa nazwy w języku angielskim Association of Professional Lobbysts in Poland oraz skrótu w języku angielskim APLP.

ROZDZIAŁ II

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§ 5

Celami Stowarzyszenia są:

 1. Zdefiniowanie i ugruntowanie pojęcia profesjonalnego lobbingu, popularyzowanie działalności lobbingowej jako nowoczesnych i nieodzownych atrybutów demokracji, korzystnych i przynoszących pozytywne efekty społeczne, a także wykazanie specyfiki i odrębnosci tych działań.
 2. Reprezentowanie członków Stowarzyszenia wobec organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego oraz innych instytucji i osób prawnych lub fizycznych,
 3. Stworzenie i wdrożenie a także konsekwentne przestrzeganie i egzekwowanie zasad kodeksu etyki zawodowej w dziedzinie lobbingu.
 4. Uczestniczenie na zasadach konsultacji w zakresie procesu legislacyjnego związanego z lobbingiem, a także w innych dziedzinach kluczowych dla członków Stowarzyszenia.
 5. Dążenie do wpisania zawodu lobbysty na listę zawodów.
 6. Prowadzenie działalności popularyzatorskiej i edukacyjnej dotyczacej sfery lobbingu.
 7. Kreowanie właściwego wizerunku firm oraz osób fizycznych zaangażowanych w pracę w zakresie lobbingu.
 8. Reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia na płaszczyźnie kontaktów z instytucjami jak i na płaszczyźnie szeroko rozumianej opinii publicznej i mediów.
 9. Reprezentowanie w stosunku do opinii publicznej stanowisk środowiska profesjonalnie związanego z lobbingiem.

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. Kształtowanie właściwego poziomu etycznego i zawodowego swych członków.
 2. Stworzenie platformy wymiany informacji między swoimi członkami.
 3. Współpracę z organami samorządowymi i administracją państwową, organizacjami społecznymi, zakładami pracy, środowiskami kulturalnymi, naukowymi i mediami w kraju i za granicą.
 4. Współuczestnictwo w podejmowaniu decyzji administracyjnych dotyczacych lobbingu.
 5. Nawiązywanie kontaktów i przystąpienie do podobnych stowarzyszeń za granicą.
 6. Zainicjowanie oraz prowadzenie różnego typu szkoleń, kursów, seminariów podnoszacych kwalifikacje członków Stowarzyszenia.
 7. Współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, organizacjami społecznymi działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia oraz współpracę krajową i zagraniczną z osobami fizycznymi i instytucjami wykazującymi zainteresowanie celami Stowarzyszenia.
 8. Przygotowywanie informacji skierowanych do opinii publicznej.
 9. Organizowanie konkursów, szkoleń, zjazdów, wydawnictw, imprez i innych działań w ramach realizacji celów Stowarzyszenia.
 10. Świadczenie pomocy merytorycznej i organizacyjnej dla zrzeszonych członków.
 11. Uczestnictwo w debatach publicznych i konsultacjach dotyczących lobbingu.

§ 7

Dla osiągnięcia swych celów Stowarzyszenie może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalnoąź jest zbliżona do celów Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ III

§ 8

 1. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która zawodowo zajmuje się lobbingiem reprezentując zarejestrowany podmiot gospodarczy oraz:

  a) odznacza się w swej działalności wysokimi standardami etycznymi i moralnymi zawartymi w Kodeksie Etycznym Stowarzyszenia
  b)
  akceptuje cele i środki działania Stowarzyszenia oraz chce efektywnie przyczyniać się do ich realizacji
  c) posiada dwóch członków wprowadzających spośród dotychczasowych członków Stowarzyszenia.

 2. Członkami Wspierającymi Stowarzyszenia mogą być fizyczne, które w ramach działalności na terenie RP zajmują się lobbingiem lub zatrudniają pracowników w tym zakresie.

§ 9

Do Stowarzyszenia mogą przystępować w charakterze członków cudzoziemcy nie mający stałego miejsca zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 10

 1. Członkami Stowarzyszenia zostają osoby, które złożą pisemną deklarację przystąpienia zaakceptowaną stosowną uchwałą Zarządu.
 2. W deklaracji przystąpienia zostanie zawarte zdanie o akceptacji przez osobę przystępującą do Stowarzyszenia zapisów Kodeksu Etyki Stowarzyszenia.
 3. Od uchwały odmawiającej przyjęcia na członka Stowarzyszenia, która winna być uzasadniona, można wnieść odwołanie do Walnego Zebrania Członków.
 4. Uchwała Walnego Zebrania w tym przedmiocie jest ostateczna.

§ 11

 1. Członkami wspierającymi Stowarzyszenia stają się osoby fizyczne, które złożą pisemną deklarację przystąpienia zaakceptowaną stosowną uchwalą Zarządu.
 2. W deklaracji przystąpienia zostanie zawarte zdanie o akceptacji przez osobę przystępującą do Stowarzyszenia zapisów Kodeksu Etyki Stowarzyszenia.
 3. Od uchwały odmawiającej przyjęcia na członka Stowarzyszenia, która winna być uzasadniona, można wnieść odwołanie do Walnego Zebrania Członków.
 4. Uchwała Walnego Zebrania w tym przedmiocie jest ostateczna.

§ 12

Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu oraz członkostwa wspierającego Stowarzyszenie następuje na skutek:

 1. skreślenia z listy członków,
 2. wykluczenia ze Stowarzyszenia.

§ 13

Skreślenie z listy członków oraz czlonków wspierających następuje w przypadku zrzeczenia się członkostwa.

§ 14

Decyzję w przedmiocie skreślenia z listy członków oraz członków wspierających podejmuje Zarząd w formie uchwały.

§ 15

Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje:

 1. W przypadku niestosowania się członka do kodeksu etyki zawodowej ustanowionego przez Stowarzyszenie lub postanowień niniejszego regulaminu.
 2. W przypadku zalegania ze składką członkowską za okres 6 miesięcy

§ 16

O zamiarze wykluczenia ze Stowarzyszenia informuje się członka oraz wskazuje tryb odwolawczy

§ 17

 1. Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje mocą uchwały podjętej przez Zarząd.
 2. Od uchwały Zarządu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków
 3. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwalę o wykluczeniu kwalifikowaną większością 2/3 głosów.

ROZDZIŁ IV

§ 18

Członkowi Stowarzyszenia przysługuje prawo do:

 1. czynnego i biernego prawa wyborczego do Władz Stowarzyszenia,
 2. uczestnictwa we władzach Stowarzyszenia,
 3. czynnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia,
 4. korzystania z wszelkich urządzeń i dorobku Stowarzyszenia przeznaczonych do wspólnego użytku,

§ 19

Członkowie oraz Członkowie Wspierający Stowarzyszenia mają obowiązek:

 1. stosowania się do postanowień regulaminu,
 2. czynnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia,
 3. stosowania się do zasad kodeksu etyki zawodowej uchwalonego przez Stowarzyszenie,

§ 20

 1. Członkowie wspierający mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w działalności Stowarzyszenia.
 2. Członkom wspierającym przysługują uprawnienia inicjatywne i opiniodawcze w zakresie celów Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ V

Władze Stowarzyszenia

§ 21

Władzami Stowarzyszenia są:

- Walne Zebranie Członków
- Zarząd

§ 22

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

§ 23

W sprawach, w których regulamin nie określa właściwości władz Stowarzyszenia, podejmowanie uchwał i wszelkich decyzji należy do Zarządu.

§ 24

W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz, z głosem doradczym, członkowie wspierający i zaproszeni goście.

§ 25

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków pracuje na posiedzeniach, które odbywają się przynajmniej raz w roku. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd. O terminie Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków listem poleconym, przynajmniej na dwa tygodnie przed datą Zebrania. Wraz z zawiadomieniem winien zostać dołączony porządek Zebrania.
 2. W uzasadnionych przypadkach Zarząd na umotywowane żądanie przynajmniej 10 członków Stowarzyszenia może zwołać nadzwyczajne Zebranie Członków.

§ 26

 1. Jeżeli Regulamin nie przewiduje inaczej, uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych.
 2. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie, Prezes ma prawo wyznaczenia drugiego terminu Zebrania tego samego dnia. W drugim terminie uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów obecnych członków Zgromadzenia.
 3. W przypadku Zebrania odbywającego się w drugim terminie podejmować można jedynie uchwały nad sprawami zawartymi w porządku obrad.
 4. Walnemu Zgromadzeniu przewodniczy Prezes lub wiceprezes Zarządu, względnie inny członek Stowarzyszenia wybrany przez Walne Zebranie do tego celu. Z przebiegu obrad i głosowań sporządzany jest protokół.
 5. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba, że na wniosek członka zarządzi się w danym przedmiocie tajne głosowanie. Wybory władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniach tajnych.

§ 27

Do Walnego Zebrania Członków należy:

 1. opracowywanie wieloletnich i rocznych programów działania Stowarzyszenia,
 2. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd,
 3. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu,
 4. podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do innych organizacji
 5. podejmowanie uchwał w przedmiocie:
a) zmiany regulaminu,
b) odwołania od decyzji Zarządu o odmowie przyjęcia na członka Stowarzyszenia,
c) odwołania od decyzji Zarządu o odmowie przyjęcia na członka wspierającego Stowarzyszenia,
d) udzielania absolutorium Zarządowi,
e) wyboru i odwoływania poszczególnych czlonków Zarządu oraz uzupełniania ich składu,
f) ustanowienia i zmiany składek członkowskich na wniosek Zarządu,
g) wykluczenia członka ze Stowarzyszenia,
  h) rozwiązania się Stowarzyszenia i przeznaczenia majątku zlikwidowanego Stowarzyszenia.

 

 

 

 

 

§ 28

 1. Zarząd składa się z 3 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków na okres 24 miesięcy.
 2. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika powoływanych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.
 3. Przedstawicielem Stowarzyszenia jest Prezes Zarządu.

 

§ 29

Do kompetencji Zarządu należy:

a) organizowanie i koordynowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia,
b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
c) sprawowanie zarządu nad majątkiem stowarzyszenia,
d) zwoływanie obrad Walnego Zebrania Członków,
e) składanie wniosku w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków,
f) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia na członka Stowarzyszenia lub odmowy oraz skreślenia z listy członków,
g) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia na członka wspierającego Stowarzyszenia lub odmowy oraz skreślenie z listy członków wspierających,
h) realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków
i) prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia i dokumentacji członków

§ 30

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym dla ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub w przypadku jego nieobecności Wiceprezesa.

§ 31

 1. Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes.
 2. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia w zakresie zwykłego zarządu może składać jedna osoba upoważniona do tego przez Prezesa Zarządu.

ROZDZIAŁ VI

Majątek Stowarzyszenia

§ 32

Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich.

§ 33

Majątek Stowarzyszenia służy realizacji jego celów.

§ 34

Zarząd Stowarzyszenia jest zobowiązany do bieżącego informowania członków Stowarzyszenia o podjętych zobowiązaniach majątkowych przekraczających każdorazowo kwotę 1000 złotych (jednego tysiąca złotych).

§ 35

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

ROZDZIAŁ VII

Zmiana Regulaminu

§ 36

Zmiana Regulaminu nie może dotyczyć zmian celu Stowarzyszenia.

§ 37

 1. Uchwałę w przedmiocie zmiany Regulaminu podejmuje Walne Zebranie Członków, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
 2. W przypadku, gdy Walne Zebranie Członków obraduje w drugim terminie, zmianę Regulaminu podejmuje się uchwałą wymagającą dla swej ważności 2/3 oddanych głosów.

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe

§ 38

Rozwiązanie się Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków oraz w innych przypadkach określonych w ustawie Prawo o Stowarzyszeniach. Dla ważności uchwaly o rozwiązaniu się wymagana jest kwalifikowana większość 2/3 członków przy obecności połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

§ 38

Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu, o ile uchwała Walnego Zebrania członków w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia nie stanowi inaczej.

§ 39

Obowiązkiem likwidatora jest przeprowadzenie likwidacji w możliwie krótkim czasie, w sposób zabezpieczający majątek Stowarzyszenia przed nieuzasadnionym uszczupleniem.

§ 40

Szczegółowe obowiązki likwidatora i tryb przeprowadzenia likwidacji określa ustawo Prawo o stowarzyszeniach oraz uchwała Walnego Zebrania Członków dotycząca rozwiązania Stowarzyszenia, o ile nie jest sprzeczna z wyżej wymienioną ustawą.

§ 41

Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w uchwale Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

§ 42

 1. Członkowie Stowarzyszenia akceptują kodeks etyki zawodowej lobbingu
 2. Kodeks Etyki Zawodowej Lobbingu - Zalącznik Nr 1 - jest integralną częścią regulaminu
 3. W przypadku złamania któregokolwiek z postanowień Kodeksu członek stowarzyszenia zobowiązuje się do dobrowolnego zrzeczenia się członkostwa w Stowarzyszeniu.

 

POWRÓT