Government Affairs

Kampanie lobbyingowe

Działania z obszaru Government Affairs są czywistym, powszechnie stosowanym i niezbędnym instrumentem, jaki stoi do dyspozycji każdego podmiotu (firmy, stowarzyszenia, branży, grupy interesu), który dostrzega konieczność przeciwstawienia się zagrożeniom wynikającym z istniejących lub przygotowywanych barier regulacyjnych lub administracyjnych.

Funkcjonowanie w ramach Government Affairs wymaga specjalistycznej wiedzy na temat procedur legislacyjnych i decyzyjnych, znajomości technik lobbingowych oraz specyfiki funkcjonowania organu legislacyjnego lub decyzyjnego. W skutecznej kampanii Government Affairs musi współdziałać wiele podmiotów, wymagających ciągłej koordynacji. Rozpoczęcie działań lobbyingowych na jak najwcześniejszym etapie procedury legislacyjnej lub decyzyjnej znacznie zwiększa szanse sukcesu.

Eksperci UNILOB posiadają niezbędne know-how i doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu kampanii lobbyingowych zgodnie z prawem i zasadami techniki Government Affairs, skutecznie realizując uzgodnione z Klientem cele.

Monitoring oraz analiza procesów legislacyjnych i decyzyjnych

Monitoring oraz analiza procesów legislacyjnych i decyzyjnych stanowią ważny element zasobu informacyjnego wielu dużych podmiotów gospodarczych, zrzeszeń branżowych, organizacji przedsiębiorców, stowarzyszeń, a także wszystkich tych instytucji i grup obywateli, których efektywność działania, koszt prowadzenia działalności, zyski lub straty w istotny sposób uzależnione są od ram regulacyjnych oraz decyzji administracyjnych odnoszących się do obszaru ich działalności.

Monitoring jest działaniem długookresowym, nie związanym z wysokimi kosztami, a dającym podmiotom znacznie większe poczucie bezpieczeństwa. W połączeniu z fachową i wnikliwą analizą stanowi najlepszy sposób na to, aby nie dać się zaskoczyć i móc zawczasu wyłapać i skutecznie zareagować na niekorzystne inicjatywy legislacyjne czy utrudniające działalność decyzje organów administracji. Również w tej dziedzinie, faktycznie poprzedzającej rozpoczęcie ewentualnych interwencji lobbyingowych, eksperci UNILOB posiadają olbrzymie doświadczenie. Rozsądek i praktyka wskazują, że bardzo często skuteczność i powodzenie kampanii lobbyingowej zależą od właściwych działań wyprzedzających – przede wszystkim tak niezbędnych jak monitoring.

Ocena skutków regulacji

Sporządzenie Oceny Skutków Regulacji jest niezbędnym składnikiem procedury legislacyjnej. OSR przygotowuje autor projektu regulacji w celu ułatwienia decydentom przyjęcia właściwych rozwiązań, ukazując w niej zakres potencjalnego oddziaływania regulacji oraz bilans kosztów i korzyści. Aby OSR stanowiła rzetelną podstawę racjonalności przyszłej regulacji, ważna jest maksymalizacja bezstronności przedstawianych danych oraz ich właściwa interpretacja. Jest to trudne zadanie, wymagające znajomości techniki przygotowywania i prezentacji OSR. Eksperci UNILOB, po przejściu serii szkoleń prowadzonych przez specjalistów z Wielkiej Brytanii, już od 1999 roku współpracują z agendami rządowymi w tym obszarze. UNILOB podejmuje się także zadań przygotowania OSR na zlecenie innych, pozarządowych podmiotów zamierzających brać aktywny udział w procesie legislacyjnym.